Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Arbeidsmarkt makelaar

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Arbeidsmarkt Makelaar, gevestigd Vogelenzangseweg 40 4033 AH te Lienden hierna te noemen als AMM.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Opdracht geeft aan AMM voor het uitvoeren van werkzaamheden dan wel het leveren van goederen of diensten;
 3. Opdracht: een mondeling of schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever tot het leveren van diensten of goederen, dat door AMM is aanvaard;
 4. Coach (Loopbaan- of Re-integratie): de werknemer of zelfstandige die de Opdracht namens AMM uitvoert;
 5. Derde(n): zelfstandige partij(en) die een overeenkomst met AMM heeft of namens wie AMM een Opdracht uitvoert;
 6. Cliënt: de natuurlijk persoon voor wie een Opdracht aan AMM is verstrekt;
 7. Overkoepelende overeenkomst: is een met opdrachtgever of derde(n) afgesloten overeenkomst die niet de reguliere uitvoeringsofferte van een AMM maatwerkdienst betreft.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID

 • .  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door AMM worden aangegaan. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij AMM schriftelijk met de toepassing van die andere voorwaarden heeft ingestemd.
 • .  2.2. Coaches en derden die door AMM worden ingezet bij de uitvoering van aan haar verstrekte Opdrachten komen ook een beroep toe op deze algemene voorwaarden.

. 2.3. Als één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden hun geldigheid verliezen, blijven alle

overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval treden Opdrachtgever en AMM in overleg over een geldig alternatief, dat zoveel mogelijk aan de bedoeling van de vervallen bepaling beantwoordt.

2.4. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij AMM schriftelijk instemt met de toepasselijkheid van die voorwaarden.

ARTIKEL 3: OFFERTES

3.1. Door AMM verstrekte offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de dagtekening. Na deze termijn komt de offerte te vervallen en kunnen daaraan geen rechten meer worden ontleend.

1

 • .  3.2. De door een Opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in een offerte binden AMM niet, zelfs indien het slechts minimale afwijkingen van het oorspronkelijke aanbod betreft, tenzij deze wijzigingen door AMM schriftelijk zijn geaccepteerd.
 • .  3.3. Prijzen genoemd in offertes zijn in het algemeen exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 • .  3.4. Samengestelde offertes, bestaande uit verschillende diensten met prijsvermelding, kunnen

  slechts als geheel worden geaccepteerd. De vermelde prijzen geven geen recht op verrichting van afzonderlijke diensten.

 • .  3.5. Acceptatie van een offerte kan schriftelijk en de email plaatsvinden.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

4.1. Van de Opdrachtgever wordt verwacht om informatie die voor AMM relevant is bij het uitvoeren van de Opdracht te verstrekken.

. 4.2. Wanneer de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd of slechts tegen hogere kosten kan plaatsvinden als gevolg van door de Opdrachtgever of Cliënt veroorzaakte

1 Bank NL88 INGB 0007 2915 75 | KvK 66020956| BTW nr NL179394782.B02

wijziging/aanpassing, dan kan AMM de ontstane meerkosten na overleg met de Opdrachtgever aan Opdrachtgever doorbelasten.

 • .  4.3. De Opdrachtgever zorgt er voor dat zij gerechtigd is tot het gebruik van alle aan AMM verstrekte informatie, zonder daarmee inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten of privacy regels van derden. De Opdrachtgever vrijwaart AMM voor aanspraken van derden in verband hiermee.
 • .  4.4. Wanneer een Opdracht wordt verstrekt door meer dan 1 persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die Opdracht aan AMM verschuldigd zijn.
 • .  4.5. Bij wanbetaling door de Opdrachtgever is de Cliënt persoonlijk gehouden tot betaling van de Opdracht, onverschillig of de factuur daarvoor, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van de Opdrachtgever is gesteld dan wel ten name van de Cliënt als natuurlijk persoon, tenzij sprake is van faillissement.

  ARTIKEL 5: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • .  5.1. Alle aan AMM verstrekte Opdrachten leiden voor haar tot een inspanningsverplichting. AMM voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit.
 • .  5.2. Voor zover dit voor een goede uitvoering van de Opdracht nodig is, heeft AMM het recht om (delen van) de Opdracht door derden te laten uitvoeren. AMM zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 • .  5.3. AMM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
 • .  5.4. AMM is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend waren.
 • .  5.5. Als is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan AMM de uitvoering van die werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd cq. heeft betaald.

5.6. Als de door AMM of door AMM ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 6: WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, MEERWERK

6.1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten tot wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Opdracht, brengt AMM de noodzakelijke aanpassingen aan in Opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk,

dan brengt zij dit als een aanvullende Opdracht aan Opdrachtgever in rekening. 6.2. Indien AMM in haar voorstel of offerte een termijn heeft vermeld waarbinnen de

Opdracht gereed is, dan betreft dat geen fatale termijn maar een indicatie. Wijzigingen zoals bedoeld in lid 1 kunnen leiden tot een latere voltooiing van de Opdracht, zonder dat de Opdrachtgever daar rechten aan kan ontlenen. AMM zal de Opdrachtgever er zo spoedig mogelijk over informeren indien deze situatie zich voordoet, onder opgave van de verwachte invloed op de datum van voltooiing.

ARTIKEL 7: DUUR VAN DE OPDRACHT

 • .  7.1. Tenzij anders is overeengekomen worden Opdrachten aan AMM geacht te zijn verstrekt voor een bepaalde tijd, totdat de geoffreerde werkzaamheden zijn voltooid.
 • .  7.2. AMM is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en de Opdracht tussentijds op te zeggen wanneer de Opdrachtgever in gebreke is met het voldoen van zijn verplichtingen jegens AMM.

  ARTIKEL 8: TARIEVEN EN BETALING

  8.1. Door AMM wordt, direct na de start van de opdracht, de totale opdrachtsom van de goedgekeurde offerte gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.

  8.2 Tussentijdse opzegging of beëindiging van een trajectuitvoering door de Opdrachtgever of klant is mogelijk, maar ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting om de gehele Opdrachtsom aan AMM te vergoeden, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

. 8.3. Wanneer partijen uit te voeren werkzaamheden niet via een offerte of anders zijn overeengekomen, dan stelt AMM haar tarief vast volgens haar uurtarief.

 • .  8.4. In het tarief van AMM zijn de kosten van secretariële werkzaamheden, testen, uitwerking van testen, locatiekosten, porto-/telefoonkosten en E-mailverkeer inbegrepen. Bedragen zijn exclusief BTW.
 • .  8.5. Wanneer een cliënt een afspraak met een coach binnen 24 uur voor een afgesproken consult afzegt , dan wordt dit consult in het algemeen (ter beoordeling van de coach) geregistreerd als een uitgevoerd consult.
 • .  8.6. Betaling moet binnen 21 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. AMM geeft geen recht op korting, verrekening of opschorting ten aanzien van factuurbedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • .  8.7. Na de vervaldatum van een factuur is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft AMM het recht om aan Opdrachtgever een rentevergoeding door te belasten ter hoogte van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand, geldt als volle maand.

  AMM berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat

  Opdrachtgever in verzuim is getreden, totdat het bedrag volledig is betaald.

 • .  8.8. Op de Opdrachtgever die in verzuim verkeert, kan AMM de buitengerechtelijke incassokosten verhalen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.
 • .  8.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van AMM op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • .  8.10. Indien een Opdracht eerder is afgerond dan de geplande uitvoeringstijd, is de Opdrachtgever gerechtigd 50% van het niet besteedde bedrag retour te verlangen.

  ARTIKEL 9: (INTELLECTUELE-) EIGENDOMSRECHTEN

 • .  9.1. Alle door AMM geleverde zaken, zoals testuitslagen, onderzoekuitslagen, rapportages, e.d. blijven eigendom van AMM totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
 • .  9.2. AMM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. AMM heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor

andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 10: KLACHTENPROCEDURE

10.1. Zie hiertoe de klachtenprocedure van AMM.

ARTIKEL 11: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • .  11.1. AMM kent een WA-aansprakelijkheids- en een Beroepsaansprakelijkheids- verzekering. Aansprakelijkheid van AMM voor (indirecte) gevolgschade, ontstaan bij de uitvoering van de Opdracht, wordt uitgesloten.
 • .  11.2. Iedere aansprakelijkheid aan de zijde van AMM is beperkt tot eenmaal het factuurbedrag met een maximum van € 100.000,-.
 • .  11.3. Indien de aansprakelijkheid van AMM niet gedekt wordt door een verzekering, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de Opdracht som van de Opdracht, waarover de aansprakelijkheid is ingetreden. Indien de Opdracht deel uitmaakt van een meeromvattende Opdracht is de aansprakelijkheid beperkt tot het overeenkomende deel van de Opdracht som. Bij een duurovereenkomst is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de zes maanden, voorafgaand aan het intreden van aansprakelijkheid.
 • .  11.4. AMM is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden en overbrenging van virussen.
 • .  11.5. AMM is niet aansprakelijk voor schade waarvoor Opdrachtgever zich, op gebruikelijke voorwaarden, kan verzekeren.
 • .  Bij het niet aangaan van een Wet Poortwachter Proof module in een offerte van re- integratie 2e of 3e spoor kan er geen enkele vorm van een opgelegde sanctie worden verlegd naar AMM. Ook niet wanneer er fouten zijn gemaakt door de re-integratie coach. (de coach is namelijk niet de re-integratie specialist als een RCCM of Arbeidsdeskundige die in de module van WVP worden ingezet)

ARTIKEL 12: OPSCHORTING, OPZEGGING EN ONTBINDING

12.1. Wanneer een overkoepelende overeenkomst tussen AMM en een opdrachtgever of derde is voor bepaalde of onbepaalde duur is aangegaan, dan heeft iedere partij het recht om de overeenkomst tussentijds per aangetekende brief op te zeggen.

De opzeggende partij zal daarbij een opzegtermijn van twee volle kalendermaanden in acht nemen.

 • .  12.2. AMM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of wanneer na het sluiten van de overeenkomst AMM ter kennis is gekomen te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal kunnen nakomen.
 • .  12.3. AMM is ook bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van AMM kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AMM op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • .  12.4. Als AMM tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan, tenzij dit AMM verwijtbaar is. Wanneer de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is AMM gerechtigd tot invordering van kosten die daardoor zijn ontstaan.
 • .  12.5. Wanneer de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is AMM gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding is verplicht.

  ARTIKEL 13: OVERMACHT

. 13.1. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AMM geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 • .  13.2. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • .  13.3. Is AMM op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel factureren.

  ARTIKEL 14: VRIJWARINGEN

  14.1. Opdrachtgever vrijwaart AMM voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan AMM toerekenbaar is. Indien AMM door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden AMM zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AMM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AMM en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

  ARTIKEL 15: GEHEIMHOUDING EN GEGEVENSVERWERKING

 • .  15.1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de Opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 • .  15.2. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie die al op andere wijze openbaar was voordat deze tussen partijen werd uitgewisseld.
 • .  15.3. Moet AMM volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding en is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Opdracht op grond daarvan te ontbinden.
 • .  15.4. Opdrachtgever is er mee bekend en gaat ermee akkoord dat persoons- en andere gegevens betreffende Cliënten en Opdrachtgevers worden opgeslagen in de dossier- en cliëntenadministratie en in geautomatiseerde bestanden van AMM. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de dienstverlening aan de Opdrachtgever en Cliënten in de ruimste zin van het woord.

  15.5. Het is AMM toegestaan om de in het vorige lid bedoelde gegevens te gebruiken voor het meten en verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening. Daarnaast is het AMM toegestaan deze gegevens te gebruiken voor statistische of

vergelijkende doeleinden, mits deze informatie niet herleidbaar zijn tot individuele Opdrachtgevers of Kandidaten.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

 • .  16.1. Op elke Opdracht tussen AMM en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een Opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
 • .  16.2. Opdrachtgever zal mogelijke vorderingen uitsluitend instellen tegen AMM en niet tegen haar bestuurders en/of werknemers, behoudens voor zover hen een voldoende ernstig en persoonlijk verwijt treft.
 • .  16.3. Geschillen die voortvloeien uit aan AMM verstrekte Opdrachten, of de uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een rechter te Arnhem.